Statut

Studenckiego Klubu Żeglarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Odyseusz

 


§1

Organizacja studencka – Studencki Klub Żeglarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Odyseusz, (zwane dalej Klubem) jest organizacją mającą za cel popularyzację oraz rozwój żeglarstwa i turystyki wodnej w środowisku akademickim.


§2

Klub działa w ramach struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz niniejszego Statutu.


§3

Klub współpracuje przy realizacji swoich celów z Samorządem Studentów UJ.


§4

Klub może – za zgodą władz UJ – przystępować do innych organizacji istowarzyszeń o zbliżonym profilu, bądź wyznaczać swoich delegatów do tych organizacji.


§5

Swój nadrzędny cel Klub realizuje w szczególności poprzez:

a) organizowanie rejsów, obozów, regat i spotkań,
b) szkolenie żeglarskie i turystyczne,
c) organizowanie imprez popularyzujących żeglarstwo.


§6

1. Kolor niebieski, żółty oraz biały stanowią barwy Klubu.
2. Logiem Klubu jest płynący jacht otoczony nazwą Klubu wpisaną w koło.
3. Logo Klubu może być używane w trzech kolorach lub monochromatycznie według wzoru w załączniku.

 

Członkostwo

 

§7

1. Członkiem Zwyczajnym Klubu może być każdy student i pracownik UJ.
2. Członkiem Wspierającym Klub może być każdy identyfikujący się z misją Klubu, w szczególności absolwent UJ.

§8

Nabycie członkowstwa zwyczajnego dokonuje się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki.
 

§9

Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej, jak i również poprzez skreślenie przez Komandora w związku z zaleganiem z opłatą składki.

§10

Członkowie Klubu mogą brać udział w imprezach Klubu oraz korzystać z majątku Klubu, w szczególności z jednostek floty na zasadach określonych w regulaminie.


§11

Członkowie Klubu mają prawo wysuwania wniosków i postulatów pod adresem Komandora i Wicekomandorów oraz są uprawnieni do bieżącej kontroli jego działalności.


§12

1. Członkowie zwyczajni Klubu wybierają spośród siebie władze Klubu oraz uczestniczą z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie wspierający Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Członek honorowy nie może piastować stanowiska Komandora, Wicekomandora, Sekretarza, Skarbnika ani nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.


§13

Członkowie Klubu mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu oraz do przestrzegania zasad etyki i etykiety żeglarskiej.


Członkowstwo Honorowe

 

§14

1. Tytuł honorowego członka Klubu może ponadto uzyskać każdy kto zasłużył się dla Klubu lub żeglarstwa.
2. Nadanie tytułu członka honorowego dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Komandora lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Klubu.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek.


Władze Klubu

 

§15

Władzami Klubu są Walne Zebranie Członków oraz Zarząd.


Walne Zebranie Członków

 

§16

1. Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz w roku na wniosek Komandora lub – w szczególnych przypadkach określonych w Statucie – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków wnioskodawca powiadamia członków co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.


§17

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:


a) wybór i odwołanie Komandora,
b) akceptacja i odwołanie Wicekomandorów, oraz Skarbnika,
c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie regulaminów i innych uchwał dotyczących działalności Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komandora,
g) podejmowanie uchwał dotyczących współpracy z innymi organizacjami w szczególności przystępowania i występowania z nich,
h) dokonywanie zmian w statucie,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.


§18

Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.


§19

Komandor oraz członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym.


Komandor

 

§20

Komandor wybierany jest spośród członków zwyczajnych Klubu na wniosek przynajmniej 5 członków, bezwzględną większością głosów.


§21

Kadencja Komandora trwa dwa lata z możliwością reelekcji.


§22

Komandor reprezentuje Klub na zewnątrz, kieruje bieżącymi pracami Klubu oraz wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków.


§23

Komandor, rozporządza składnikami majątkowymi Klubu, przyjmuje na rzecz Klubu wszelkie przysporzenia majątkowe oraz odpowiada za stan i ewidencję majątku Klubu.


§24

Komandor może powierzać członkom Klubu szczególne zadania służące realizacji celów statutowych Klubu.


Zarząd

 

§25

1. W skład zarządu Klubu wchodzą Komandor, Wicekomandorzy oraz Skarbnik.
2. Pracami zarządu kieruje Komandor.


§26

1. Komandor proponuje kandydatów na Wicekomandorów oraz na Skarbnika. Walne zebranie podejmuje kolejno zwykła większością głosów, w głosowaniu tajnym decyzję o akceptacji każdego z kandydatów.
2. W przypadku braku akceptacji Komandor ma prawo zaproponować kolejne kandydatury do momentu uzyskania akceptacji wszystkich członków zarządu.
3. Dopuszczalna ilość reelekcji na stanowiskach Wicekomandora oraz Skarbnika nie jest ograniczona.


Wicekomandorzy

 

§27

1. Wicekomandorzy realizują zadania powierzone im przez Komandora w granicach przyznanego upoważnienia.
2. W uzasadnionych przypadkach Komandor może przekazać Wicekomandorowi upoważnienie do pełnienia funkcji Komandora na okres nie dłuższy niż 21 dni.


Skarbnik


§28

Skarbnik wybierany jest na dwuletnią kadencję, spośród członków Klubu.


§29

Skarbnik prowadzi ewidencję członków Klubu oraz zbiera składki członkowskie.


Komisja Rewizyjna


§30

Komisja Rewizyjna powoływana jest do kontroli działalności Komandora, pozostałych członków Zarządu oraz członków Klubu pod kątem jej zgodności z ustawami, przepisami UJ, niniejszym statutem oraz regulaminami i uchwałami Klubu jak również pod kątem rzetelności i gospodarności w zarządzie majątkiem Klubu.


§31

Komisja Rewizyjna rozstrzyga również spory pomiędzy członkami Klubu.


§32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na dwuletnią kadencję spośród osób wyróżniających się doświadczeniem w działalności organizacji studenckich. Członek Komisji Rewizyjnej może być powoływany na to samo stanowisko wielokrotnie.§33

Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli postępuje niezgodnie z postanowieniami Statutu, bądź działa na szkodę Klubu.


§34

Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż dwa razy w roku w celu przeprowadzenia kontroli działalności Komandora oraz pozostałych członków Zarządu.


§35

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Komandora lub innego członka Zarządu, Komisja Rewizyjna może zwołać Walne Zebranie Członków i postawić wniosek o jego odwołanie.


§36

Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Członków również w wypadku wystąpienia innych szczególnych okoliczności zagrażających działalności statutowej Klubu.


§37

W razie stwierdzenia że członek Klubu postępuje niezgodnie z przepisami Statutu lub działa na szkodę Klubu, Komisja Rewizyjna udziela mu upomnienia oraz może wystąpić na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o wymierzenie kary dyscyplinarnej.


§38

Karami dyscyplinarnymi są:


a) nagana,
b) zawieszenie praw członkowskich na okres jednego roku,
c) wykluczenie z Klubu.


§39

Członek wykluczony w trybie paragrafu poprzedzającego może ponownie ubiegać się o członkostwo po upływie 2 lat, a jego wniosek podlega rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną.


§40

Ustępujący Członek Komisji Rewizyjnej wyznacza swojego zastępcę na okres pozostały do upływu jego kadencji.


Majątek Klubu


§41

Majątek Klubu pochodzi z:


a) składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Klubu,
c) środków przekazanych przez Uniwersytet Jagielloński,
d) przychodów uzyskanych z innych źródeł.


Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu


§42

Zmiana Statutu dokonuje się większością ⅔ głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§43

Z wnioskiem o zmianę Statutu wystąpić może Komisja Rewizyjna oraz grupa przynajmniej 10 członków zwyczajnych.


§44

Wniosek dotyczący zmiany Statutu wraz z proponowanymi zmianami podaje się do wiadomości członków przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zebrania Członków.


§45

Uchwała zmieniająca Statut wchodzi w życie w terminie w niej określonym, jednakże nie wcześniej niż po upływie miesiąca od jej podjęcia.


§46

Rozwiązanie Klubu dokonuje się w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu, przy czym uchwała o rozwiązaniu musi określić sposób rozporządzenia majątkiem Klubu.