Osoba posiadająca stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do:

a) prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

b) pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień.

Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

b) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

c) posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,

d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia,

e) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

 

Dokumenty kandydata do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ:

a) dokument tożsamości (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć),

b) dokument potwierdzający wykształcenie średnie (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć),

c) patent żeglarski (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć),

d) zaświadczenie o zdaniu sprawdzianu dopuszczającego, jeśli taki egzamin odbył się poza kursem (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć oraz na karcie szkoleniowo-egzaminacyjnej) - druk nr 7,

e) dokument potwierdzający umiejętność pływania (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć) lub oświadczenie własne (do odnotowania w dzienniku zajęć).

Program ramowy
 

Część ogólna:

 

1. Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki. wykład 8 godz.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych. wykład 2 godz.
ćwiczenia 2 godz.
3. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ. wykład 2 godz.

 Część specjalistyczna:

 

1. Zagadnienia ogólno-żeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.
2. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych. ćwiczenia praktyczne
0,5 godz. · liczba uczestników
3. Teoria żeglowania. wykład i seminarium 4 godz.
4. Manewrowanie jachtem żaglowym. wykład i seminarium 3 godz.
5. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. ćwiczenia praktyczne 18 godz.
6. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. wykład 4 godz.
ćwiczenia praktyczne 35 godz.
7. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego. wykład, seminarium 3 godz.
8. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego. wykład 2 godz.

 


Uwaga:Szkolenie praktyczne powinno być prowadzone na jachtach typu slup o długości powyżej 5,5 m oraz na jachtach dwumasztowych w czasie nie dłuższym niż 1/3 całego czasu szkolenia.
 

 

RAZEM GODZIN: zajęcia teoretyczne: 28 godz.
  ćwiczenia praktyczne: 55 godz. + 0,5 godz. · liczba uczestników

 


Program szczegółowy
 
Część ogólna:
 1. Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki.
  1. Sytuacja edukacyjna - warunki sprzyjające uczeniu się:
  a) co to znaczy uczyć się, nauczać innych,
  b) uświadomienie odpowiedzialności za własną naukę,
  c) różnica w nauczaniu dzieci - dorośli,
  d) warunki efektywnego uczenia: bezpieczeństwo, poczucie celowości (sensu), aktywności, wspólnota celu i współpraca, wyzwania i sukcesy (motywacja) - hierarchia potrzeb człowieka,
  e) wskazówki dla instruktora dotyczące sytuacji edukacyjnej: pracuj na pozytywach, pokazuj jak wiele już wiedzą, bazuj na doświadczeniu życiowym, zachowaj zgodność między tym co czego nauczasz a swoją postawą i zachowaniem, indywidualizacja procesów nauczania z uwzględnieniem wymiarów osobowości oraz poziomu i typu inteligencji.
  2. Model skutecznego nabywania kompetencji: doświadczenie, analiza, teoria, praktyka (cykl Kolba).
  3. Psychologiczne aspekty uczenia się:
  a) odruchy warunkowe i bezwarunkowe, kształtowanie nawyków,
  b) procesy poznawcze, a w szczególności: jak odbieramy świat - wrażenia wewnętrzne i zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), rola wyobrażeń, myślenia i mowy.
  4. Proces zapamiętywania - jak działa pamięć, zasady efektywnego zapamiętywania, wskazówki dla instruktora dotyczące prowadzenia zajęć.
  5. Uwaga i angażowanie grupy - co to jest, krzywa uwagi, jak utrzymywać wysoki poziom uwagi – wskazówki dla instruktora.
  6. Emocje w procesie edukacji i podejmowania decyzji:
  a) podstawowe emocje proste (złość, smutek, radość, strach) oraz ich pochodne stany emocjonalne, siła i trwanie w czasie emocji,
  b) wpływ emocji na uczenie się - emocje instruktorów i uczniów.
  7. Cel jako wyznacznik wszelkich działań instruktora:
  a) trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa,
  b) cel, a efekt szkoleniowy.
  8. Metody kształtowania postaw (w tym pedagogika):
  a) jak kształtować postawę żeglarską,
  b) funkcjonowanie grup (rozwój grupy, rola jednostki, wywieranie wpływu i władza w grupie, konflikty grupowe),
  c) autorytet instruktora, jaki powinien być instruktor,
  d) metody i formy oddziaływań instruktorskich (wychowawczych i kształtujących postawy) – bezpośrednie i pośrednie w tym m.in. modelowanie, zasady nagradzania i karania,
  e) samorozwój instruktora.
  9. Metody nauczania pojęć i zasad:
  a) nauczanie pojęć,
  b) nauczanie zasad,
  c) formy ze względu na poziom aktywności uczestników i efektywność formy (plusy i minusy metody, błędy, których należy unikać), zmienność form w trakcie zajęć: wykład i prezentacja - struktura, dyskusja, seminarium, praca w małych grupach, eksperymenty, gry i ćwiczenia, praca własna uczestników,
  d) narzędzia wspomagające przekaz - zasady pisania na tablicy, rzutnik, filmy, książki, tablice, programy multimedialne itp.
  e) kontrola i ocena wyników wiedzy.
  10. Metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień - dobór metod: modelowanie, pokaz instruktorski - metoda analityczna, syntetyczna, mieszana, ćwiczenie w myśli, nauczanie algorytmiczne, nauczanie problemowe, metoda prób i błędów, stopień opanowania czynności.
  11. Dobór ćwiczeń: przygotowawczych (wprowadzających), zasadniczych, doskonalących, korygujących.
  12. Ocena efektów szkolenia praktycznego i egzaminowanie:
  a) informacja o wynikach nauczania i egzaminowania - zasady udzielania informacji zwrotnej,
  b) omawianie i korygowanie błędów - wybór czasu i rodzaju błędów, cel wskazania, funkcja motywująca.
  13. Wyzwania w pracy instruktora.
 2. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych:
  a) podstawy rekreacji ruchowej, formy, środki i metody rekreacji ruchowej, żeglarstwo jako jedna z form rekreacji,
  b) prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych: gry i zabawy terenowe, ćwiczenia podtrzymujące ogólną sprawność fizyczną, zasady prowadzenia rozgrzewki,
  c) organizacja i zabezpieczenie kąpieli na wodach otwartych.
 3. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ:
  a) odpowiedzialność prawna instruktora,
  b) ubezpieczenia w szkoleniu żeglarskim,
  c) postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowania).


Część specjalistyczna:

 1. Zagadnienia ogólno-żeglarskie:
  a) zarys historii żeglarstwa światowego i polskiego,
  b) organizacja żeglarstwa w Polsce,
  c) etyka i etykieta żeglarska.
 2. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych:
  a) wykłady prowadzone przez uczestników szkolenia.
 3. Teoria żeglowania:
  a) opis ruchu jachtu, powstawanie sił - aerodynamicznej i hydrodynamicznej,
  b) dobór kąta natarcia wiatru na płaszczyznę żagli, współdziałanie żagli,
  c) sprawność ożaglowania i sprawność hydrodynamiczna,
  d) stateczność kierunkowa, nawietrzność i zawietrzność (w żegludze pod pełnym ożaglowaniem, zarefowanym, na samym foku, na samym grocie),
  e) stateczność poprzeczna, wykres momentu prostującego i co z niego wynika,
  f) żegluga w trudnych warunkach, bezpieczeństwo żeglugi, a teoria żeglowania.
 4. Manewrowanie jachtem żaglowym:
  a) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem żaglowym,
  b) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa,
  c) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend żeglarskich,
  d) prawidłowa technika prowadzenia jachtu,
  e) manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych,
  f) zasady bezpieczeństwa w czasie manewrowania jachtem żaglowym.
 5. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym.
 6. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach:
  a) zasady bezpieczeństwa w trakcie pływania na jachcie żaglowym: poruszania się na jachcie, obsługi stanowisk manewrowych, sposoby użycia środków ratunkowych i asekuracyjnych,
  b) zasady przygotowania jachtu do żeglugi,
  c) systematyka czynności i manewrów żeglarskich,
  d) sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów żeglarskich,
  e) wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu nowych umiejętności, kształtowaniu nawyków i nauczaniu zadaniowym (problemowym),
  f) ocena poprawności wykonania czynności manewrowych, wychwytywanie i korygowanie błędów,
  g) dobór ćwiczeń przygotowawczych i oswajających, zasadniczych, korekcyjnych, doskonalących,
  h) klasyfikacja metodyczna zajęć praktycznych, sposoby prowadzenia ćwiczeń szkoleniowych, przykładowe zestawy ćwiczeń metodycznych dla poszczególnych tematów zajęć praktycznych, wskazówki dotyczące naturalnych i sztucznych pomocy szkoleniowych, przygotowanie akwenu szkoleniowego,
  i) wybór akwenu szkoleniowego w zależności od warunków meteorologicznych, j) manewrowanie jachtem żaglowym na silniku pomocniczym.
 7. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego:
  a) zagrożenia związane z uprawianiem żeglarstwa i w szkoleniu żeglarskim
  b) przygotowanie jachtu i załogi do żeglowania w trudnych warunkach,
  c) zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i w szkoleniu żeglarskim,
  d) zasady ratownictwa jachtowego,
  e) udzielanie pomocy przedlekarskiej.
 8. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego:
  a) organizacja egzaminu na stopień żeglarski,
  b) zadania Członka i Sekretarza KE, dokumentacja egzaminacyjna.