Osoba posiadająca stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do:

a) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
b) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
c) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
d) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego,
e) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ,
f) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ.

Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

b) posiada stopień co najmniej sternika jachtowego,

c) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,

d) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

 

Dokumenty kandydata na kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ:

a) patent co najmniej sternika jachtowego (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć),

b) patent co najmniej sternika motorowodnego (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć),

c) patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć),

d) zaświadczenie o odbyciu stażu wg wymogów systemu szkolenia (do wglądu dla KWŻ i odnotowania w dzienniku zajęć).

Program ramowy
 
Część ogólna:

 

1. Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki. wykład, seminarium, dyskusja 6 godz.
+ 0,5 godz. · liczba uczestników
na seminarium z metod szkolenia
2. Przepisy i akty prawne z komentarzem dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych. wykład 2 godz.

 Część specjalistyczna:

 

1. Zagadnienia ogólno-żeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.
2. Teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym. wykład, seminarium 4 godz.
3. Teoria manewrowania jachtem na silniku. wykład, seminarium 2 godz.
4. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. ćwiczenia praktyczne 0,5 godz. na osobę
5. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. ćwiczenia praktyczne 3 godz. na osobę
6. Organizacja szkolenia żeglarskiego. wykład 4 godz.
ćwiczenia praktyczne 1 godz. na osobę
7. Organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich. wykład 4 godz.
8. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego. wykład, seminarium 2 godz.
ćwiczenia praktyczne 4 godz.
9. Zasady planowania, finansowania i rozliczenia kursu żeglarskiego - kosztorys, podatki, ZUS i przepisy prawne itp. wykład 4 godz.

 


Uwaga: Szkolenie praktyczne powinno być prowadzone na jachtach typu slup o długości powyżej 5,5 m oraz na jachtach dwumasztowych.
 

 

RAZEM GODZIN: zajęcia teoretyczne: 30 godz.
  ćwiczenia praktyczne: 4 godz. + 5 godz. · liczba uczestników

 

Program szczegółowy
 

Część ogólna:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki.
  1. Zarządzanie zespołem:
  a) lider: kim jest, określanie oczekiwań, kontraktowanie, ocena potencjału lidera i zespołu,
  b) funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
  c) efektywne prowadzenie spotkań - z instruktorami, rodzicami, uczestnikami kursu,
  d) style zarządzania zespołem - podejście zindywidualizowane do potrzeb członków zespołu: kierowanie treningiem, instruktaż, motywowanie, delegowanie.
  2. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów:
  a) podstawowe zasady komunikacji, umiejętności komunikacyjne,
  b) składniki komunikatu: intencja i treść,
  c) co to jest konflikt, warunki powstania, jak unikać eskalacji, jak rozwiązywać i kierować konfliktem,
  d) strategie postępowania w sytuacji konfliktu - rywalizacja, wycofanie, uległość, kompromis, współpraca.
  3. Stres - pojęcie, reakcje, style radzenia sobie, zasady kształtowania odporności na sytuacje trudne.
  4. Hospitacja zajęć i udzielanie informacji zwrotnej, wspieranie w doskonaleniu się innych instruktorów, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
  5. Ocena - funkcja i błędy oceny, stres i emocje, konstruktywna pochwały i krytyka.
  6. Podstawy psychologii rozwojowej - etapy rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb w szczególności od 12 roku życia.
  7. Seminarium na temat wybranej metody szkoleniowej - nauczania pojęć i zasad lub umiejętności - instruktor powinien umieć nauczyć młodszego, początkującego instruktora pracy daną metodą.
  8. Wyzwania w pracy instruktora.
 2. Przepisy i akty prawne z komentarzem dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych:
  a) przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie,
  b) znajomość aktów prawnych dotyczących organizacji dziecięcych i młodzieżowych obozów (rejsów) żeglarskich i wymagania stawiane organizatorom i kadrze takich obozów (umiejętność interpretacji zapisów, praktyczne wnioski),
  c) zasady organizacji obozów i rejsów żeglarskich z udziałem dzieci i młodzieży,
  d) zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika kursu (KWŻ), opiekuna wychowawcy, kadry instruktorskiej na dziecięcych i młodzieżowych kursach (obozach, rejsach) żeglarskich.


Część specjalistyczna:

 1. Zagadnienia ogólno-żeglarskie:
  a) kulturotwórcze funkcje szkolenia żeglarskiego,
  b) zadania żeglarzy w ochronie środowiska naturalnego człowieka,
  c) zarządzanie i organizacja pracy w klubie, podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności w pracy organizacyjnej i szkoleniowej,
  d) PZŻ, struktura, przepisy i zasady działania Związku,
  e) prawa i obowiązki instruktora jako pracownika.
 2. Teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym:
  a) opis ruchu jachtu, powstawanie sił - aerodynamicznej i hydrodynamicznej,
  b) dobór kąta natarcia wiatru na płaszczyznę żagli, współdziałanie żagli,
  c) trymowanie i prowadzenie żagli,
  d) biegunowy wykres prędkości jachtu,
  e) opory ruchu kadłuba i prędkość graniczna jachtu,
  f) sprawność ożaglowania i sprawność hydrodynamiczna,
  g) siły działające na jacht w ruchu ustalonym - zrównoważenie żaglowe i możliwość jego korygowania,
  h) stateczność kierunkowa, nawietrzność i zawietrzność (w żegludze pod pełnym ożaglowaniem, na niepełnym ożaglowaniu), nawietrzność (jachtu jednokadłubowego) i zawietrzność (katamarana) w przechyle,
  i) stateczność poprzeczna, wykres momentu prostującego i co z niego wynika, stateczność dynamiczna, warunki żeglugi bezpiecznej,
  j) wzorcowe techniki prowadzenia manewrów pod żaglami i na silniku,
  k) żegluga w trudnych warunkach, żegluga na fali, bezpieczeństwo żeglugi a teoria żeglowania, znajomość zasad doboru różnych rodzajów żagli w różnych warunkach pogodowych,
  l) dzielność jachtu.
 3. Teoria manewrowania jachtem na silniku.
 4. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym.
 5. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych:
  a) organizacja jednostek lekcyjnych w zależności od celu dydaktycznego,
  b) rodzaje i dobór ćwiczeń, pomiar dydaktyczny (kontrola wyników szkolenia), zasady omawiania i korygowania błędów,
  c) nauczanie wszystkich czynności i manewrów żeglarskich, jednostki lekcyjne - wzorce jednostek lekcyjnych,
  d) dobór, przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego,
  e) dobór pomocy szkoleniowych,
  f) prowadzenie różnych form szkolenia żeglarskiego, a w szczególności organizacja i metodyka prowadzenia szkolenia pod nadzorem, organizacja i metodyka szkolenia w manewrowaniu jachtem żaglowym z silnikiem pomocniczym.
 6. Organizacja szkolenia żeglarskiego:
  a) charakterystyka różnych form szkolenia żeglarskiego,
  b) umiejętność nakreślenia ogólnych i szczegółowych celów szkolenia, opracowania planów kursu, planów zajęć, wyboru metod nauczania stosownie do warunków kursu i oceny wstępnego poziomu wiedzy i umiejętności,
  c) rola, zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu żeglarskiego (znajomość programów szkolenia, umiejętność opracowywania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, unifikacji kadry, hospitacji itp.),
  d) umiejętność oceny efektywności kursu, ewaluacja procesu szkolenia,
  e) ogólne zasady organizacji, prowadzenia i sędziowania rekreacyjnych regat żeglarskich.
 7. Organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich:
  a) zasady organizacji egzaminu żeglarskiego,
  b) praca w roli członka i przewodniczącego KE, dokumentacja egzaminacyjna.
 8. Bezpieczeństwo w szkoleniu żeglarskim:
  a) zagrożenia i zasady bezpieczeństwa związane z uprawianiem żeglarstwa i w szkoleniu żeglarskim,
  b) ratowanie tonących, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej po różnych wypadkach,
  c) apteczka pierwszej pomocy - wyposażenie,
  d) zasady ratownictwa jachtowego - organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, holowanie,
  e) przygotowanie ratownicze obozu szkoleniowego, rejsu.
 9. Zasady planowania, finansowania i rozliczenia imprez o charakterze masowym (kosztorys, podatki, ZUS i przepisy w tym zakresie).